Over VF


Stichting ValueFactory


We werken en geven steun vanuit een duidelijke filosofie en benadering.

 

Basis

* De essentie en uitgangspunt van maatschappelijke initiatieven/interventies is te komen tot concrete en aantoonbare maatschappelijke (meer)waarde en maatschappelijke resultaten.
* Met een sociaal marktonderzoek verkent men op een gestructureerde manier of een maatschappelijk initiatief/interventie voldoende onderbouwd en urgent is.
* Op deze manier wordt het probleem dat men wil oplossen c.q. het initiatief dat men wilt nemen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleem-eigenaren) en de  urgentie onder de loep genomen.
* Het resultaat van het onderzoek levert een onderbouwd en consistent verhaal over waarom uw initiatief/interventie belangrijk en legitiem is.
* Zo wordt een scherp beeld verkregen van de precieze aanleiding voor het initiatief c.q. interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden. 

WaardenBox
* Na het sociaal marktonderzoek komen we gezamenlijk tot een samenhangend plan over de (inrichting van de) organisatie. Dit doen we aan de hand van de zogenaamde WaardenBox ... een bundeling/overzicht van specifieke werkterreinen en in te zetten middelen die waardevol zijn om te komen tot een gedegen aanpak waarbij een duidelijke keuze wordt gemaakt welke activiteiten worden opgepakt om uiteindelijk te komen tot de beoogde resultaten. Daarbij maken we een onderscheid tussen traditionele activteiten/middelen en innovatieve
* Door de onderwerpen te structureren en te verdiepen, ontstaat er zo vanzelf een overzicht van de taken en mogelijkheden en hun onderlinge samenhang. Je begrijpt waarom je sommige zaken moet regelen om andere voor elkaar te krijgen. Het één leidt tot het ander. Het grotere geheel wordt duidelijker. Het beleid bestaat niet uit losse onderdelen, maar komt voort uit een goed doordacht plan.
Uiteindelijk heeft alles met alles te maken, maar door er een structuur in aan te brengen en per onderdelen de mogelijkheden en wensen in kaart te brengen, ontstaat het samenhangende overzicht. van zowel bestaand als nieuwe initiatieven.
* De aandachtsgebieden zijn onderwijs & educatie, kunst & cultuur, sport & recreatie, natuur & milieu, welzijn & gezondheidszorg.

De Werkterreinen
De Waardenbox bestaat uit zeven werkterreinen waarmee elke maatschappelijke organisatie of initiatiefnemer te maken heeft. Deze zijn ...

1. Bestuur & Organisatie
Welke rechtsvormen zijn van belang, welke mensen (o.a. vrijwilligers) heb je nodig en hoe kom je eraan en hoe houd je ze?
2. Financiën
Welke inkomstenbronnen bestaan er en kun je inzetten? Voorbeelden zijn structueel en incidenteel geld, inkomsten uit accommodatie en financiers.
3. Accommodatie
Wat heb je nodig en wat komt erbij kijken? Voorbeelden zijn exploitatie, onderhoud en inkoop.
4. Communicatie
Hoe maak je een plan. Voorbeelden zijn IT, media en aankondigingen.
5. Produkten/materialen
Welke producten en faciliteiten heb je nodig en hoe kun je deze gratis krijgen en wat koop je in? Voorbeelden zijn bedrijven en kringloopwinkels. 
6. Ondersteuning
Hoe, en bij wie kun je hulp of ondersteuning vragen c.q. wie kunnen jouw samenwerkingspartners zijn? Voorbeelden zijn "uit eigen kring", lokale organisaties en landelijke en provinciale organsiaties.
7. Maatschappelijke meerwaarde
Hoe maak je zichtbaar wat je echte maatschappelijke meerwaarde voor de samenleving is en voor wie dan precies. Voorbeelden zijn nieuwe activiteiten, werkgelegenheid, gemeente/WMO en het zichtbaar maken maatschappelijke meerwaarde bijvoorbeeld met behulp van de ValueGame (voor het meten van de behoefte van de klant).