Over VF


ValueFactory


We werken en geven steun vanuit een duidelijke visie en benadering.

 

Basis

De essentie en uitgangspunt van initiatieven en interventies is te komen tot concrete en meetbare maatschappelijke (meer)waarde.


Met een sociaal marktonderzoek verken je op een gestructureerde manier of een maatschappelijk initiatief/interventie voldoende onderbouwd en urgent is.
Op deze manier wordt het probleem dat je wilt oplossen c.q. het initiatief dat je wilt nemen, de (omvang van de) doelgroep, stakeholders (probleem-eigenaren) en de  urgentie onder de loep genomen.
Het resultaat van het onderzoek levert een onderbouwd en consistent verhaal over waarom uw initiatief/interventie belangrijk en legitiem is.
Zo wordt een scherp beeld verkregen van de precieze aanleiding voor het initiatief c.q. interventie, doelgroepen en stakeholders en de meest geschikte oplossingsmogelijkheden. 

Vervolgens is de vraag hoe belangrijk jouw oplossing of aanbod is voor jouw klant/doelgroep. Hiervoor maken we gebruik van de ValueGame, een online tool om klanten te bevragen over hun voorkeuren: de waardebeleving van de klant ("customer value").  Niet aan de hand van tekst, maar met gebruik making van beelden. WaardenBox
Na het sociaal marktonderzoek en de waardebeleving van de klant komen we tot een samenhangend plan over de (inrichting van de) organisatie. Dit doen we aan de hand van de zogenaamde WaardenBox: een overzicht van specifieke werkterreinen en in te zetten middelen die waardevol zijn om te komen tot een gedegen aanpak. Daarbij maken we een onderscheid tussen traditionele activteiten/middelen en innovatieve

Door de onderwerpen te structureren en te verdiepen, ontstaat er zo vanzelf een overzicht van de taken en mogelijkheden en hun onderlinge samenhang. Je begrijpt waarom je sommige zaken moet regelen om andere voor elkaar te krijgen. Het één leidt tot het ander. Het grotere geheel wordt duidelijker. Het beleid bestaat niet meer uit losse onderdelen, maar komt voort uit een goed doordacht integraal plan.